A Rákóczi Gimnázium története

 

forrás: internet

 

FEJEZETEK EGY TÖBB MINT 300 ÉVES ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL

 

 1687. március 19- én Széchenyi György, az esztergomi főegyházmegye érseke három budai iskola alapító oklevelét írja alá pozsonyi udvarában. Az első egy "Academicum et Universitas Collegium"; azaz főiskolai és egyetemi gimnázium. A második intézmény "Collegium Alumnorum Clericolium"; vagyis papnevelő szeminárium. A harmadik iskola világi ifjak kiművelésére hivatott nevelőintézet: "Convictus. Az érsek az iskolák létesítésével a Jézus Társaságot bízza meg, s a felmerülő költségek fedezésére 200 ezer forintnyi értéket bocsát a társaság rendelkezésére. Célja: a másfél évszázados török megszállás után a keresztény műveltség újraültetése. A jezsuiták rendházuk és iskoláik elhelyezésére az 1686. évi pusztító ostrom ellenére csodálatosan épen maradt hat budai épület egyikét, a Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom szomszédságában álló török Medresze falait kapják meg. 1687. december 6-án indult meg itt az oktatás a Jézus Társaság budai kollégiumában.

 

A JEZSUITA KORSZAK (1687-1773)

 

 Mindezek ellenére a gimnáziumban először 1698-ban válik teljessé az oktatás. Tény azonban, hogy a romhalmazzá lőtt Budán igen nehéz körülmények között kezdik működésüket a jezsuiták. Az "eloquentia" - a rendezett szellem pontos szóbeli és írásbeli kifejezésének készsége - vezérfonalként hatja át a jezsuiták oktatási módszerét, s hamar felülkerekednek a zűrzavaron. A tananyag: az antik klasszikus, a középkori skolasztikus és saját koruk - a barokk - műveltség összefogása. 1712-ben megindul a Papnövelde és a Convictus munkája, majd 1713-ban az Academia tagozaté is. A felvilágosodás évszázadának derekára a jezsuiták ismét szellemi központtá emelik a sokat szenvedett Budát ezen intézmények létrehozásával.

 

AZ ÁTMENET ÉVEI (1773-1784)

 

1773-ban XIV. Kelemen pápa aláírja a Jézus Társaság feloszlatásáról szóló okmányt. Ennek hátterében főként a nyugat-európai burzsoázia hatalmi törekvései állnak. Bár keleten a hatás alig észrevehető, Mária Terézia is végrehajtja a szentszéki utasítást. Így a jezsuiták javadalmai az udvarra szállnak. Az iskola neve időközben többször változik: Főgimnázium, Királyi Főgimnázium. 1777 - Ratio Educationis kibocsátása. A rendelet értelmében a gimnáziumi osztályok számát ötben állapítják meg. A következő név: Királyi Egyetemi Főgimnázium. Az iskola saját jelvénnyel, pecséttel rendelkezik. A változások ellenére a tanári kar nagy része a jezsuita rendből került ki.

 

NAGY KÖLTÖZÉSEK (1784-1832)

 

 II. Józsefnek, az új uralkodónak - az elavult nemesi-rendi hagyományok elleni harcában - ellenzéket jelent a magyar papok által alapított és fenntartott iskola; távozniuk kell a Palotából. 1806-ban kiadásra kerül a II. Ratio Educationis, amelynek a gimnáziumról szóló részét az iskola akkori igazgatója, Szerdahelyi György alkotta. Legfontosabb bővítése: a grammatikai osztályok számának növelésével ismét hat osztályosra növekedhettek a gimnáziumok. Ezeknek az évtizedeknek a diákjai sokat láthattak Budán: ott voltak az ünnepi menetben, mely a Szent Koronát hazahozta, látják elvérezni a vár tövében kivégzett magyar jakobinusokat, hogy csak néhány példát említsünk. 1809-ben az intézményről elnevezett Iskola (ma Hess András) térre kényszerült. E falak közt tanult Szalay László, Eötvös József, Semmelweis Ignác is.

 

PIARISTA ÉVTIZEDEK (1832-1851)

A reformok éveiben ismét egy szerzetesrend kapja meg a gimnázium vezetésének feladatát. A piaristák a haladást képviselik, magyar nyelvű évkönyveik is erről adnak tájékoztatást. A diákok-tanárok a '48-as eseményekben is a haladás mellé állnak. A március 15-i eseményeknek is középpontjában voltak: ott vannak a Helytartótanács előtt, tanúi lehetnek Táncsics kiszabadításának. Az első felelős magyar kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, egykori alma materét szemelte ki az oktatás központjaként. A piarista tanárok ebben a szellemben kezdik meg a tanítást 1848.  novemberében, de hamarosan Windischgrätz katonái szállják meg az épületet és megkezdik a vizsgálataikat a rebellis tanárok felelősségre vonásával. A szerzetesek azonban nem hajlandók együttműködni. Később Haynau embereivel szemben is passzív ellenállást tanúsítanak. Nagy-Sándor Józsefre és Török Ignácra tehát bitó, egykori iskolájukra - az Egyetemi Gimnáziumra a német szellemű átszervezés vár.

 

NÉMET KONTRA MAGYAR GIMNÁZIUM (1851-1876)

 A kiegyezés Magyarországnak - ha nem is gyógyíthatja be 1848-49 sebeit - néhány évtizedre felidézi a szabadság légkörét és biztosítja a kapitalista fellendülést. 1851-ben a piaristáknak távozniuk kell budai gimnáziumukból, ahol gyökeres változások következnek be: az iskolát másodszor is államosítják, új neve: "K. K. Kathol. Gymnasyum Zu Ofen". Mostantól az osztrák kultuszminiszter fennhatósága alá tartozik. Az oktatás nyelve pedig "értelemszerűen" a német. Bevezetik a szaktárgyi rendszert, a tanulmányi időt 8 évben állapítják meg, melynek célállomása az érettségi (német). A szervezéssel az ausztriai bencéseket bízzák meg. 1857-ben maga Ferenc József is ellátogat mintagimnáziumába. 1861-tol az új igazgató Lutter Nándor, aki nyíltan harcol a németesítés ellen. 1867-ben megkezdi harcát a gimnázium új épületbe való költöztetéséért. Hamarosan támogatóra is lelnek (Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium, a pest-budai Közmunkatanács). Új épületbe költözhetünk tehát 1876-ban, a (Szabó) Ilona utca 4. szám alá, Európa legszebb iskolaépületébe.

 

A BUDAPESTI KIRÁLYI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM (1876-1945)

A XX. századi világtörténelem eseményei nagyban hatnak az iskola további működésére. A Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium a század végére a főváros egyik büszkeségévé válik. A tanárok közül többen ebben az iskolában végeztek, s visszatérnek tanítani. A már hagyományos Önképzőkör - Vörösmarty néven - sikeresen működik, kiegészítéseként megalakul a Dalárda, a Gyorsíró Kör, az Ifjúsági Sakk-kör, a Cserkészek, a Testgyakorló Kör és más diákszervezetek. Felnőttoktatás 1870-től folyik iskolánkban. 1889-től a Ferenc József Nevelőintézet is megkezdi működését, melynek igazgatója általában közös a gimnáziuméval. A felszereltség kitűnő (például Toldy -hagyaték, ásványgyűjtemény). Az 1919-es az egyik legviharosabb tanév. Ebbe az iskolák átszervezése (5 osztály, a képzés a marxista ideológia szerint folyik) is értendő. Az Egyetemi Gimnázium élére Surányi Károly kerül, aki a diákok körében jelentkező anarchiát biztos kézzel fékezi meg. A Horthy-korszak fehérterrorja véget vet az iskola megalkotási kísérleteinek: többek között sor kerül a "bolsevista érzelmű tanárok" elmozdítására is. Ezen évtizedekben a tanári munkát keresztény hit, nemzeti öntudat, magyar kultúrfölény hatja át, csakúgy, mint az iskola életét, mely 1924-től néhány évig II. ker. Királyi Egyetemi Katolikus Reálgimnázium néven működik. A történelem fintora, hogy épp 1944. március 19-én, az Egyetemi Gimnázium megalapításának 257. évfordulóján szállja meg hazánkat a náci Németország. Az iskolát és környékét is SS alakulatok lepik el. Az iskola ilyenformán katonai célponttá válik. Az épület pincéjében szervezik Szabó Kálmán igazgató vezetésével a környékbeli hajléktalanná vált szerencsétlenek ellátását. Megdöbbentő adat: 1945. március 23-án összehívják az iskola diákjait a tanév folytatására, mindössze hárman jelennek meg. A romok eltakarítása után 1945. április 3-án öt tanárral és mintegy 80 diákkal újra megkezdődik a tanítás az Egyetemi Gimnázium kiégett falai közt.

 

NAGY ÁTSZERVEZÉSEK (1945-1949)

Az Egyetemi Gimnázium a "felszabadulás" utáni története is megtestesíti a változásokat, amelyeken az iskolarendszer ezekben az években keresztülmegy. Az iskola szoros kapcsolatba kerül két másik budai gimnáziummal: a Mátyás Király és az Érseki Katolikus Gimnáziumokkal. A Budapesti Érseki Katolikus Gimnázium és a hozzátartozó Rákóczi Kollégium 1907-től kezdi meg működését a Verbőczy utcában, majd 1909-től a Keleti Károly utcában. Az intézményt államosították és felvette a II. Rákóczi Ferenc nevet. 1948. őszétől a fennhatósága alá tartozik a Mátyás Király Gimnázium is. Kis időre ismét az Ilona utcában folyik a tanítás, a népszámlás miatt az iskolaépületet elfoglaló Központi Statisztikai Hivatal miatt. Az iskolarendszer 1945-től tehát újra négyosztályos, a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium igen, a nevelőintézet azonban már nem indul újra. Az új (diák)szervezetek: Iskolabizottság, Szülői Munkaközösség. 1946-tól elveszítjük a "királyi" jelzőt, majd 1948-tól a katolikus jelleg is megszűnik. Harmadszor is államosítják tehát az iskolát. 1949-ben az oktatásügyi miniszter a II. Rákóczi Ferenc (régen: Érseki Katolikus) Gimnáziumot beolvasztja az akkor 262 éves Egyetemi Gimnáziumba. Az alapvető jogfolytonosság tehát megmarad, de az új név:

 

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM (1950-2005)

Az 1950-es évek történelmi kettőssége rányomja bélyegét az iskola életére is: az egyik oldalon a gimnáziumok munkája jelentős tartalmi és szervezeti fejlődésen megy keresztül, a másik oldalon ott állnak a politikai elvárások, akadályozva a kibontakozást. Az iskola akkori igazgatója, a Kossuth-díjas Szávai Nándor. 1950-től bevezetésre kerül a humán-reál tagozatok elválasztása. Az iskola élete pezsegve zajlik, sőt új szervezetek létesülnek, s az iskola alapításának 250. majd 300. évfordulóját is méltóképp ünnepelheti a diákság. 1963-tól megrendezésre kerülnek a Rákóczi-napok, amely a kulturális élet egyik alapja lesz a későbbiekben.

 

Nagy István írása alapján írta Labancz Dániel, gimnáziumunk volt diákja

v v v

Megjegyzés: A Rákóczi Gimnázium az épületet az 1907-ben alapított Érseki Katolikus Gimnáziumtól örökölte. Bár néhány éve teljesen átépítették, korszerűsítették, de ugyanazon a helyen áll, ahol egykor az Érseki működött. 1957-ben még emléklapot is kaptunk az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából. A rendszerváltás után a Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium visszakapta Szabó Ilonka utcai épületét, és újra működhetett, immár Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium néven. Ez a tény erősen megkérdőjelezi a mai Rákóczi Gimnázium ezen intézménytől való eredeztetését, mivel a Rákóczi épülete sohasem volt a Királyi Egyetemi Katolikus gimnáziumé, az Egyetemi Katolikus Gimnázium pedig eredeti helyén – a Rákóczitól teljesen függetlenül – külön iskolaként ma újra működik.

Jablonkay Gábor – a honlap szerkesztője, a Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társaságának vezetőségi tagja (érettségizett 1958-ban a IV.C.-ben)

v v v

Nagy József (é. 1966) írása a Rákóczi Gimnázium történetéről (pdf)

v v v

Internetes újságcikk a gr. Széchenyi György által alapított elődiskoláról

v v v