Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társasága

 

Nyitóoldal

Névadónkról

Alapdokumentumok

Vezetőség

Hirdetmények, programok

Hírek, beszámolók

Cox-galéria és téka

Tablók

Tanáraink, emlékeink

Írjon nekünk

Postánkból

Halottaink

Alapdokumentumok

Rákóczis Öregdiákok Társaságának működési szabályzata

A szellem, amelyet az Öregdiákok Társasága ápolni kíván

uuu

Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társaságának
programja és működési szabályzata

I.

A Társaság jogállása, székhelye

1.      A Társaság teljes neve: Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társasága

2.      A Társaság rövid neve: Rákóczis Öregdiákok Társasága

3.      A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
                                      (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium)

4.      Levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 17. (Nagy István tanár úr lakása)

II.

A Társaság célja és tevékenysége

 

1. A Társaság célja: a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, valamint az egykori Érseki Katolikus Gimnáziumban, a Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban és a Mátyás Király Gimnáziumban és jogutódaikban érettségizett volt diákok összefogása, tanáraik és az iskolák, különösen Szerdahelyi Andor tanár úr emlékének és szellemiségének ápolása az 1. mellékletben részletezettek szerint; annak a hagyománnyá vált szokásnak a tovább vitele, amelynek megteremtése éppen a tanár úr nevéhez kötődik.

 

2. Tevékenysége elsősorban a Szerdahelyi tanár úr által évente visszatérően szervezett rendezvények, nevezetesen a Mátyás templomban tartott június második vasárnapi közös hálaadó szentmise és a Márványmenyasszony Étteremben megrendezendő, szeptember első vasárnapi öregdiák találkozók megtartására, továbbá esetenként elhatározandó hasonló tematikus összejövetelek (pl. koszorúzás, emléktábla avatás, valamely kiemelt előadás) rendezésére irányul. A Társaság segíteni kívánja a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium működését, és erejéhez mérten támogatni kívánja az elesetté vált és segítségre szoruló öregdiák társakat; ehhez a karitatív tevékenységéhez szívesen veszi a tehetősebb tagok vagy külső adományozók önkéntes felajánlásait.

 

3.  A Társaság vállalkozási tevékenységet nem végez, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.

 

4. A Társaság tevékenységét támogatja és fölötte védnökséget vállal a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium mindenkori igazgatója, jelenleg Magócs Éva igazgató asszony.

III.

A Társaság működése

 

1.    A Társaság rendezvényeit a II/1. pontban említett iskolák valamelyikében végzett öregdiákok számára szervezi, de azok nyilvánosak, rajtuk bárki más érdeklődő részt vehet.

2.  A Társaság működését a legfeljebb öt fős Vezetőség irányítja, amelynek tagjait a Gimnázium igazgatójának javaslata alapján az alakuló ülésen résztvevők választják meg, három éves időtartamra. A megválasztott vezetőségi tagok maguk közül megválasztják a Társaság elnökét és titkárát. A Vezetőség évente a rendszeresen visszatérő gimnáziumi rendezvényen, a március utolsó péntekén sorra kerülő Rákóczis találkozón számol be az éves tevékenységről, beleértve a kapott adományok felhasználását is, és vázolja a következő évi terveket. A Vezetőség újraválasztása, illetve kiegészítése is ezen a márciusi Rákóczis találkozón történik. A Vezetőség szükség szerint tartja üléseit, amelyeket az elnök hív össze.

 

3.  A Társaság rendezvényeiről az eddig kialakult gyakorlat szerint, az egyes évfolyamok, illetve osztályok összekötőin keresztül, e-mailben értesíti az öregdiákokat, de programját a Gimnázium honlapján is közzéteszi. Ugyanitt kerülnek ismertetésre az éves beszámolók is.

 

4. A Társaság a működésével és karitatív tevékenységével kapcsolatban fölmerülő költségek fedezése érdekében önkéntes adományokat – különösen a tehetősebb öregdiákoktól, illetve külső adományozóktól – elfogad, ezek felhasználásával kapcsolatban közvetítőként jár el. Ennek érdekében közös pénzalapot hoz létre és a Vezetőség egyik tagja elkülönített bankszámlát nyit valamelyik banknál, amely fölött a Vezetőség erre felhatalmazott két tagja együttesen rendelkezik.

IV.

Vegyes rendelkezések

 

1.  A Társaság megszűnik feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával. A bármilyen módon történő megszűnés esetén a bankszámlán lévő pénzösszeg a II. Rákóczi

     Ferenc Gimnázium tulajdonába kerül.


2. A Társaság alakuló ülésén résztvevőknek, valamint az ott megválasztott Vezetőség  tagjainak nevét és címét jelen szabályzat 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

3. Jelen szabályzatot a Társaság 2009. február 20-án megtartott alakuló ülése egyhangúlag elfogadta.

 

Kelt: Budapest, 2009. február 20.

 

 

 

                      Magócs Éva igazgató

Nagy István elnök

                      a Társaság fővédnöke

a Vezetőség megbízottja

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

 

1.      Fazekas András (é: 1966)

1132 Budapest, Gyöngyház u. 2.

 

 

 

2.   Dr. Petheő Gábor (é: 1954)
      1125 Budapest, Kikelet u. 33.

 

uuu

A szellem, amelyet az Öregdiákok Társasága ápolni kíván

 

„…Hogy a hitlen ember imádni tudja

A köd oszlopában rejlő istenséget.”

Arany János

 

Áthozni valamit abból az időből, amit Szerdahelyi Andor tanár úr, népszerű nevén a KISCOX még a tanáraitól közvetlenül megtapasztalt, és ő teljes lelkével és tehetségével továbbadott. Ez a kb. száz-százhúsz évvel ezelőtti időszak a magyar nemzet fejlődésének aranykora volt, és hatása igen markánsan jelentkezett – bár ellentétes irányban – mind a magyar, mind a világtörténelemben. Ezt már mi is csak nagyon kis részben kaptuk meg, és mára már szinte teljesen feledésbe merült. Ennek alapvető eleme volt a klasszika-filológia-ismeret és rajta keresztül az emberség, az emberi tisztesség gyakorlatának és elméletének megismerése. Minden más csak ezután következik és az életben is csak ezután lenne szabad következnie.

 

Ez változott meg az egész világon a XX. században, és ha COX szellemét tovább kívánjuk vinni, mindent meg kell tennünk, hogy ezt, az egyébként visszafordíthatatlan folyamatot hátráltassuk: erőnktől telhetően támogassuk az emberi törekvéseket

-          az élet értelmével kapcsolatos válaszok megtalálására, a művészet gyakorlására, a minden emberben meglévő, de többnyire nagyon elrejtőzködő tehetség magas színvonalú kifejtésére,

-          a műveltség megszerzésére és segítségével a kiemelkedésre a mindennapi taposómalomból,

-          a tudás, az ismeret fenntartására, átadására és támogatására tekintet nélkül a származásra, anyagi helyzetre,

-          a klasszikus értékek ismeretére, megismerésére,

-          az elesettek segítésére,

-          a karizma gyakorlására, átadására,

-          a példamutatásra,

-          a személyiség szerepének helyes fölfogására,

-          a gyakorlati életben ki nem kerülhető kompromisszumok helyes, emberi mértékének a megállapítására,

-          a pedagógia megbecsülésére, e megbecsülés általánossá tételére,

-          más, hasonló közösségek felkutatására, létrehozására, megismertetésére, támogatására, összefogására.

uuu